ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง