ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนแปลงความถี่ หอกระจายข่าวแบบไร้สาย จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง