ชื่อเรื่อง : ซื้อค่าวัสดุเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง