ชื่อเรื่อง : ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ (กองคลัง)