ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญของชาติ ประจำปี 2565 กิจกรรมวันปฐมบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 (วันที่ 4 พฤษภาคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง