ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง