ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 4 บ้านม่วง-วัดสะตือ หมู่ที่ 4 ตำบลตะกุด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,360.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,800.00 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)