ชื่อเรื่อง : โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (บริเวณถนนเทศบาล 4 บ้านจัดสรรสะพานดำ) หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี