ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 86-8900 สระบุรี (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง