ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 85-5600 สระบุรี (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง