info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับ สู่สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โทร.0-3620-0794 โทรสาร 0-3634-0636 ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบ-online
account_box หัวหน้าส่วนราชการ

(นายศราวุธ แป้นขำ)
ปลัดเทศบาล
(นายศราวุธ แป้นขำ)
ปลัดเทศบาล
(นายยุทธนา ใจดี)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นายยุทธนา ใจดี)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นางสมสุข ฐานะวร)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสมสุข ฐานะวร)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นายเฉลิมพล ศรีทอง)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายเฉลิมพล ศรีทอง)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายยุทธนา ใจดี)
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นายยุทธนา ใจดี)
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสมสุข ฐานะวร)
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการประปา
นางสมสุข ฐานะวร)
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการประปา
(นายยุทธนา ใจดี)
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นายยุทธนา ใจดี)
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ)
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด