เทศบาลตำบลตะกุด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
folder การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๖๔ grade
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ. ๒๕๖๐ grade
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๖๔ grade
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ. ๒๕๖๐ grade
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11

folder การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
folder หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
folder หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสายเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เพิ่มค่าจ้างลูกจ้า
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ (ฉบับที่ ๒) พ.
เผยแพร่วันที่ : 13 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๘
เผยแพร่วันที่ : 13 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหาร grade
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15

folder หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์ เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นรางวัลประจำปีสำห
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9× เทศบาลตำบลตะกุด