เทศบาลตำบลตะกุด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ แจ้งช่องทางการใช้งานข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
photo ประชาสัมพันธ์รณรงค์ การรักษาความสะอาดในช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2566 "ท้องถิ่นใส่ใจ สืบสานประเพณีไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม"
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
photo ประชาสัมพันธ์ การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ประจำปี ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และป้ายในเขตเทศบาลตำบลตะกุด poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
photo เผยแพร่โครงการที่จ่ายจากเงินสะสมของเทศบาลตำบลตะกุด poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง การขออนุญาตประกอบการค้า ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง การเก็บ และขนขยะมูลฝอย ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง การยื่นแบบคำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศเทศบาลำตำบลตะกุด เรื่อง การยื่นแบบคำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายหรือสะสมอาหาร ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลตะกุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของเทศบาลตำบลตะกุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
photo ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง นโยบายมาตรการ การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
photo ประกาศ มาตรการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตตำบลตะกุด
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
photo ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลตะกุดมายืนยันสิทธิเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2568 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่ตำบลตะกุด เพื่อขอความร่วมมือปฏิบัติตาม กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชร poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ผลการคัดเลือกจังหวัดที่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของเทศบาลตำบลตะกุด poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
1 - 20 (ทั้งหมด 270 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14