messager
 
เทศบาลตำบลตะกุด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
account_box กองการศึกษาฯ
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นางสาวสุพรรณี เกตุแก้ว
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
โทร : 091-698-8332
- ว่าง -
ครูผู้ดูแลเด็ก
- ว่าง -
นักวิชาการศึกษา ปก./ชก.
- ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง.
(นางสุทธิโฉม มูลพิมพ์)
ผู้ช่วยครู
โทร : 081-586-4556

× เทศบาลตำบลตะกุด