info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ สู่สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โทร.0-3620-0794 โทรสาร 0-3634-0636 ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

บริการข้อมูล
thumb_up facebook-line
ระบบ-online
play_arrow คู่มือประชาชน
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 169 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อการรับสมัครเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตะกุด poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 178 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิตบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการขุดดินและ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อใช้ในการชำระภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านในการติดต่อธุรกรรมงานจดทะเบียนพาณิชย์ เทศบาลตำบลตะกุด poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดในสำนัก poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 176 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในสำนักงานเทศบาลตำบ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการในสำนักงานเทศบาลตำบ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162 |
insert_drive_file การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 249 |
insert_drive_file การรับลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 204 |
insert_drive_file การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 215 |
insert_drive_file การรับชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 189 |
insert_drive_file การรับแจ้งการย้ายออก poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 224 |
insert_drive_file การรับแจ้งการย้ายเข้า poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198 |
insert_drive_file การรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 210 |
insert_drive_file การแจ้งขุดดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188 |
insert_drive_file การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำก poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 210 |
insert_drive_file การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 199 |
insert_drive_file การขอเลขที่บ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 232 |
1 - 20 (ทั้งหมด 22 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นางสาวสิริกัลยา เนตรอินทร์
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
โทร : 090-289-4165
นางสาวสิริกัลยา เนตรอินทร์
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
โทร : 090-289-4165

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 233