เทศบาลตำบลตะกุด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
โครงการอบรมซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายละเอียด : วันนี้ (30 สิงหาคม 2565) เวลา 09.00 น. นางสาวสิริกัลยา เนตรอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด เป็นประธานพิธีเปิด “โครงการอบรมซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” โดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลตะกุด ณ โดมอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 และ เขต 2 , พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 - 6 , ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุด และประชาชนผู้สนใจ จำนวน 60 คน เข้ารับการฝึกอบรมฯ โดยได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่สังกัดงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองสระบุรี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ฝึกซ้อมบรรยายหัวข้อเรื่อง - ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้ - เครื่องดับเพลิงชนิดต่าง ๆ และการแบ่งประเภทของเพลิง - จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย - วิธีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิง - การจัดระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยและการประยุกต์ใช้ระบบอุปกรณ์ที่มีอยู่ในสถานประกอบการณ์ ภาคปฏิบัติ - การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บบนอาคาร - ฝึกการใช้ถังดับเพลิง - ฝึกการอพยพหนีไฟบนอาคารสำนักงาน - ฝึกการดับเพลิงที่เกิดจากก๊าซ น้ำมัน และเชื้อเพลิง - ฝึกการใช้สายส่งน้ำดับเพลิงและหัวฉีด (พร้อมปฏิบัติจริง) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยและการบรรเทาสาธารณภัยในรูปแบบต่าง ๆ และสามารถนำความรู้จากการฝึกซ้อมไปใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ให้แก่ประชาชนในตำบลตะกุด และสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของเทศบาลตำบลตะกุด เทศบาลตำบลตะกุด ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่สังกัดงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองสระบุรี มา ณ โอกาสนี้
ผู้โพส : admin